List of administrative divisions of Shenzhen

The sub-provincial city of Shenzhen in Guangdong, China is divided into 6 districts and 4 management new areas. Shenzhen is further divided into 57 Subdistricts.

County-level divisions

Map Name Hanzi Hanyu Pinyin Population
(2010 census)[1]
Area
(km²)
Density
(/km²)
Futian District 福田区 Fútián Qū 1,318,055 79 16,756
Luohu District 罗湖区 Luóhú Qū 923,423 79 11,726
Nanshan District 南山区 Nánshān Qū 1,087,936 182 5,877
Yantian District 盐田区 Yántián Qū 208,861 72 2,798
Bao'an District 宝安区 Bǎo'ān Qū 2,638,807 402 6,564
Longgang District 龙岗区 Lónggǎng Qū 1,831,225 382 2,794
Guangming New District 光明新区 Guāngmíng Xīn Qū 481,420 156 3,097
Pingshan New District 坪山新区 Píngshān Xīn Qū 309,211 168 1,852
Longhua New District 龙华新区 Lónghuá Xīn Qū 1,379,000 175 7,880
Dapeng New District 大鹏新区 Dàpéng Xīn Qū 180,000 294 612
Total 10,357,938 1,989 5,201

Subdistricts

DistrictSubdistrict
Name Chinese (S) Hanyu Pinyin
Futian District
福田区
Fútián Qū
Shatou Subdistrict 沙头街道 Shātóu Jiēdào
Nanyuan Subdistrict 南园街道 Nányuán Jiēdào
Yuanling Subdistrict 园岭街道 Yuánlǐng Jiēdào
Huafu Subdistrict 华富街道 Huáfù Jiēdào
Futian Subdistrict 福田街道 Fútián Jiēdào
Xiangmihu Subdistrict 香蜜湖街道 Xiāngmìhú Jiēdào
Lianhua Subdistrict 莲花街道 Liánhuā Jiēdào
Meilin Subdistrict 梅林街道 Méilín Jiēdào
Huaqiangbei Subdistrict 华强北街道 Huáqiángběi Jiēdào
Fubao Subdistrict 福保街道 Fúbǎo jiēdào
Luohu District
罗湖区
Luóhú Qū
Huangbei Subdistrict 黄贝街道 Huángbèi Jiēdào
Guiyuan Subdistrict 桂园街道 Guìyuán Jiēdào
Dongmen Subdistrict 东门街道 Dōngmén Jiēdào
Cuizhu Subdistrict 翠竹街道 Cuìzhú Jiēdào
Dongxiao Subdistrict 东晓街道 Dōngxiǎo Jiēdào
Nanhu Subdistrict 南湖街道 Nánhú Jiēdào
Sungang Subdistrict 笋岗街道 Sǔngǎng Jiēdào
Dōnghu Subdistrict 东湖街道 Dōnghú Jiēdào
Liantang Subdistrict 莲塘街道 Liántáng Jiēdào
Qingshuihe Subdistrict 清水河街道 Qīngshuǐhé Jiēdào
Nanshan District
南山区
Nánshān Qū
Nantou Subdistrict 南头街道 Nántóu Jiēdào
Nanshan Subdistrict 南山街道 Nánshān Jiēdào
Shahe Subdistrict 沙河街道 Shāhé Jiēdào
Xili Subdistrict 西丽街道 Xilì Jiēdào
Shekou Subdistrict 蛇口街道 Shékǒu Jiēdào
Zhaoshang Subdistrict 招商街道 Zhāoshāng Jiēdào
Yuehai Subdistrict 粤海街道 Yuèhǎi Jiēdào
Taoyuan Subdistrict 桃园街道 Táoyuán Jiēdào
Yantian District
盐田区
Yántián Qū
Haishan Subdistrict 海山街道 Hǎishān Jiēdào
Yantian Subdistrict 盐田街道 Yántián Jiēdào
Meisha Subdistrict 梅沙街道 Méishā Jiēdào
Shatoujiao Subdistrict 沙头角街道 Shātóujiǎo Jiēdào
Bao'an District
宝安区
Bǎo'ān Qū
Direct administration Xin'an Subdistrict 新安街道 Xīn'ān Jiēdào
Shiyan Subdistrict 石岩街道 Shíyán Jiēdào
Xixiang Subdistrict 西乡街道 Xixiāng Jiēdào
Fuyong Subdistrict 福永街道 Fúyǒng Jiēdào
Shajing Subdistrict 沙井街道 Shājǐng Jiēdào
Songgang Subdistrict 松岗街道 Sōnggǎng Jiēdào
Longhua New District
龙华新区
Lónghuá Xīn Qū
Longhua Subdistrict 龙华街道 Lónghuá Jiēdào
Minzhi Subdistrict 民治街道 Mínzhì Jiēdào
Dalang Subdistrict 大浪街道 Dàlàng Jiēdào
Guanlan Subdistrict 观澜街道 Guānlán Jiēdào
Guangming New District
光明新区
Guāngmíng Xīn Qū
Guangming Subdistrict 光明街道 Guāngmíng Jiēdào
Gongming Subdistrict 公明街道 Gōngmíng Jiēdào
Longgang District
龙岗区
Lónggǎng Qū
Direct administration Longcheng Subdistrict 龙城街道 Lóngchéng Jiēdào
Longgang Subdistrict 龙岗街道 Lónggǎng Jiēdào
Henggang Subdistrict 横岗街道 Hénggǎng Jiēdào
Buji Subdistrict 布吉街道 Bùjí Jiēdào
Bantian Subdistrict 坂田街道 Bǎntián Jiēdào
Nanwan Subdistrict 南湾街道 Nánwān Jiēdào
Pinghu Subdistrict 平湖街道 Pínghú Jiēdào
Pingde Subdistrict 坪地街道 Píngde Jiēdào
Dapeng New District
大鹏新区
Dàpéng Xīn Qū
Dapeng Subdistrict 大鹏街道 Dàpéng Jiēdào
Kuichong Subdistrict 葵涌街道 Kuíchōng Jiēdào
Nan'ao Subdistrict 南澳街道 Nán'ào Jiēdào
Pingshan New District
坪山新区
Píngshān Xīn Qū
Pingshan Subdistrict 坪山街道 Píngshān Jiēdào
Kengzi Subdistrict 坑梓街道 Kēngzǐ jiēdào

(Source unless otherwise stated:[2])

Historical divisions

ROC (1911-1949)

County / City Present division
Bao'an County, Guangdong
寶安縣
Futian, Luohu, Nanshan, Yantian, Bao'an,
Longgang, Guangming, Pingshan, Longhua, Dapeng

References

  1. 深圳市2010年第六次全国人口普查主要数据公报[1] (in Chinese). Shenzhen Municipal Statistic Bureau. 2014-05-12. Retrieved 2011-07-28.
  2. "深圳市-行政区划网(区划地名网)". Retrieved 27 August 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.