Canon of Dutch Literature

The Canon of Dutch Literature comprises a list of 1000 works of Dutch Literature culturally important to the cultural heritage of the Low Countries, and is published on the DBNL. Several of these works are lists themselves; such as early dictionaries, lists of songs, recipes, biographies or encyclopedic compilations of information such as mathematical, scientific, medical or plant reference books. Other items include early translations of literature from other countries, history books, and first-hand diaries and published correspondence. Notable original works can be found by author name.

What follows is the list of the first 500 works, leading up to the early 20th century.[1]

Middle Ages

year author title
ca. 1180Heinrich von VeldekeEneas Romance
13th centuryanonymousDietsche Catoen
13th centuryJacob van MaerlantAlexanders geesten
13th centuryanonymousVan smeinscen lede
13th centuryanonymousLimburgse sermoenen
13th centuryanonymousRoman van Lancelot
13th centuryPenninc, Pieter Vostaert and anonymousDe jeeste van Walewein en het schaakbord
13th centuryHadewijchStrofische gedichten
13th centuryHadewijchLetters
na 1250Jacob van MaerlantHeimelykheid der heimelykheden
ca. 1266Jacob van MaerlantDer naturen bloeme
ca. 1274anonymousThe Life of Lutgart
1275–1300anonymousVan den vos Reynaerde
ca. 1288-1294Jan van HeeluRymkronyk betreffende den slag van Woeringen van het jaer 1288
ca. 1290Melis StokeRijmkroniek van Holland
end 13th centuryJohn I, Duke of BrabantLyriek
end 13th centuryanonymousDe natuurkunde van het geheelal
latter half 14th centuryGeert GrooteContra turrim Traiectensem
ca. 1300anonymousHet Luikse diatesseron
14th centuryGerard Zerbolt of ZutphenDe libris teutonicalibus
14th centuryGeert GrooteGetijdenboek
1300–1325Jacob van MaerlantSpiegel historiael (5 parts)
1300–1350Jan van BoendaleBrabantsche yeesten
ca.1310Johan YpermanCyrurgie
1315–1335Lodewijk van VelthemSpiegel historiael. Vijfde partie
1325–1328Jan van BoendaleDer leken spieghel
1351anonymousAntidotarium Nicolaï
1351Jan de WeertSpieghel der sonden of nieuwe doctrinael
1356anonymousDe blijde inkomst van de hertogen van Brabant Johanna en Wenceslas
1359Jan van RuusbroecEen spieghel der ewigher salicheit
1380–1425anonymousVan sente Brandane
1400–1420anonymousAbele spelen
15th centuryanonymousDer byen boeck
ca. 1400anonymousHet Gruuthuse-handschrift
ca. 1400anonymousDie bouc van seden
15th centuryanonymousDe bouc van den ambachten
15th centuryanonymousDe Geomantie in het Middelnederlands
ca. 1404Dirc van DelfTafel van den Kersten ghelove
ca. 1405anonymousDer vrouwen heimelijcheit
1410–1415anonymousRidderboec
ca. 1411Dirc PotterDer minnen loep
1436Magister JacobusComputus Magistri Jacobi
ca. 1440Thomas à KempisDe imitatione Christi (MiddleDutch translation)
1477anonymousBible in duytsche (Delft bible 1477)
1477anonymousGroot privilege
1485Bartholomeus EngelsmanVan den proprieteyten der dinghen (translation by Jacob Bellaert)
ca. 1496anonymousElckerlijc
end 15th centuryanonymousDie 100 capittelen van astronomijen
16th centuryanonymousSaul ende David
16th centuryJohannes ConinckCirurgia of Hantgewerck int lichame der menschen
1512anonymousJan van Beverley
1513anonymousTbouc van wondre
ca. 1514anonymousEen notabel boecxken van cokeryen
1516anonymousEen schoone historie van Margriete van Limborch ende van Heyndric haren broeder
1517Cornelius AureliusDie cronycke van Hollandt
1525anonymousDat batement van recepten
1528Anna BijnsSchoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel constige refereinen (Refereinen 1528)
1530Jan van NaaldwijkVan Brabant die excellente cronike
1531Andries de SmetDie excellente cronike van Vlaenderen
1535Christiaen van VaerenbrakenConste van musike oft vanden Sanghe
1537David JorisEen geestelijck liedt-boecxken
1539anonymousEen devoot ende profitelyck boecxken
1539anonymousDe Gentse Spelen van 1539
1540Willem van Zuylen van NyeveltSouterliedekens
1544anonymousAntwerps liedboek
1548Matthijs de CasteleinDe const van rhetoriken
ca. 1550Joos LambrechtNaembouck

Dutch Golden Age

year author title
1554Menno SimonsUytgangh ofte bekeeringhe
1557Ambrosius ZeeboutTvoyage van Mher Joos van Ghistele
1560Desiderius ErasmusLof der Zotheid (Dutch translation of Erasmus's Latin version Moriae Encomion, 1511)
1561Eduard de DeneTestament rhetoricael
1562anonymousHet Offer des Heeren
1562Anthonis de RoovereRethoricale wercken (edited by Eduard de Dene)
1563–1564Willem van HaechtDwerc der Apostelen
1565Lucas de HeereDen Hof ende Boomgaert der Poësien[2]
1565–1574Godevaert van HaechtKroniek over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders
1566Pieter DatheenDe Psalmen Davids
1566Lodovico GuicciardiniBeschrijvinghe van alle de Neder-landen
1566–1568Marcus van VaernewyckVan die beroerlicke tijden in die Nederlanden en voornamelick in Ghendt 1566-1568
1568Johan RadermacherVoorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste
ca. 1568Jan van der NootHet bosken
1569anonymousHistorie van broer Cornelis
1569Philips van Marnix van Sint AldegondeDe bijencorf der H. Roomsche Kercke
1574Hans VanackerGeuzenliedboek
1574Marcus van VaernewyckDe historie van Belgis
1576–1579Andries VierlinghTractaet van dyckagie
1581Pontus de HeuiterNederduitse orthographie
1581anonymousPlakkaat van Verlatinge
1581Willem van OranjeApologie
1584H.L. SpiegelTwe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1584Justus LipsiusTwee boecken vande stantvasticheyt
1585Simon StevinDe Thiende
1585D.V. CoornhertZedekunst dat is wellevenskunste
1586Simon StevinUytspraeck van de weerdichheyt der Duytsche tael
1588Lucas Jansz WaghenaerSpiegel der zeevaert
1590Simon StevinHet burgherlyck leven
1591Dirck Adriaensz. ValcoochDen reghel der Duytsche schoolmeesters
1596Jan Huyghen van LinschotenItinerario (Travelogue)
1598Gerrit de VeerWaerachtighe beschryvinghe van drie seylagien
1599C. KiliaanEtymologicum Teutonicae Linguae
17th centuryPasschier de FyneHet leeven en eenige bysondere voorvallen
1604Karel van ManderHet schilder-boeck
1605–1608Simon StevinWisconstighe gedachtenissen
1610Willem BaudartiusMorghen-wecker der vrye Nederlantsche Provintien
1610Hugo de GrootTractaet vande oudtheyt vande Batavische nu Hollandsche republique
1612Jacob van der SchuereNederduytsche spellinge
1612Willem MeermanComoedia vetus
1613Justus de HarduwijnDe weerliicke liefden tot Roose-mond
1614Roemer VisscherSinnepoppen
1614H.L. SpiegelHert-spiegel
1616Daniël HeinsiusNederduytsche poemata
1618Nicolaus MuleriusHemelsche trompet morgenwecker
1619Jacob CatsAenmerckinghe op de tegenwoordige steert-sterre
1620Anthoni SmytersEpitheta
1623anonymousZeeusche Nachtegael
1625Hugo de GrootDe iure belli ac pacis
1625Jacob CatsHouwelick
1626Adriaen ValeriusNederlandtsche gedenck-clanck
1630D.V. CoornhertWorks (3 parts)
1630Jacobus ReviusOver-Ysselsche sangen en dichten (Songs and poems from Overijssel)
1631Salomon de BrayArchitectura moderna ofte bouwinge van onsen tyt
1632C. BarlaeusMercator sapiens
1637Jacob CatsTrouringh
1637anonymousBiblia, vervattende alle de canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Statenvertaling 1637)
1641Jan Adriaansz LeeghwaterHaerlemmermeerboeck
1642–1647P.C. HooftNederlandsche Historien
1642Philips AngelLof der schilder-konst
1644Dirck Pietersz. PersCesare Ripa's Iconologia of Uytbeeldinghen des Verstants
1644Johan de BruneWetsteen der vernuften
1646A. PoirtersHet masker van de wereldt afgetrocken
1646Willem BontekoeJournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge (Travelogue)
1649A.L. KokOnt-werp der Neder-duitsche letter-konst (Dutch literary art)
1650anonymous't Muyder-spoockje
1651Jeremias de DeckerGoede vrydag ofte Het lijden onses heeren Jesu Christi
1652anonymousHet Hollants wijve-praetjen
1652–1662Jan van RiebeeckDagverhaal
1652Anna Maria van SchurmanOpuscula Hebraea Graeca Latina et Gallica
1653Constantijn HuygensHofwijck (Poem written about the estate)
ca. 1657Jan Zoet't Groote visch-net
1657Joannes Six van ChandelierPoësy
1658Johannes Amos ComeniusPortael der saecken en spraecken
1659Abraham Palingh't Afgerukt mom-aansight der tooverye
1660Johan van BeverwijckSchat der gesontheyt
1660Joan Baptista van HelmontDageraed
1662Pieter de la CourtInterest van Holland, ofte gronden van Hollands-Welvaren
1662Cornelis de BieHet gulden cabinet van de edel vry schilderconst
1667Constantijn HuygensZee-straet
1668Adriaan KoerbaghEen bloemhof van allerley lieflijkheyd sonder verdriet
1669Aernout van OverbekeGeestige en vermaecklycke reijs beschrijving naar Oost-Indiën
1671Jan LuykenDuytse lier
1671Johan de WittWaerdye van lyf-rente naer proportie van los-renten
1672anonymousHollants venezoen, en geopent voor de liefhebbers van 't vaderlandt
1672anonymousD'oprechte Oranje oogen-salf
1677Baruch SpinozaPosthumously published writings
1677Andries PelsQ. Horatius Flaccus dichtkunst op onze tijden en zeden gepast
1677Baruch SpinozaEthica
1678Willem G. van FocquenbrochAfrikaense Thalia
1678Cornelis BontekoeTractaat van het excellenste kruyd thee
1678Samuel van HoogstratenInleyding tot de hooge schoole der schilderkonst: anders de zichtbaere werelt
1681anonymous't Amsterdamsch hoerdom
1682Hieronymus Sweertsoddige en ernstige opschriften, op luyffens, wagens, glazen, uithangborden en andere taferelen
1682Geeraardt BrandtThe Life of Joost van den Vondel
1687Lieven van WaarmondHollands koors
1687Geeraardt BrandtThe Life and Deeds of the Lord Michiel de Ruyter
1688Josseph de la VegaConfusion de Confusiones
1690Govert BidlooOntleding des menschelyken lichaam
1690Jan van der HeydenDescription of newly invented and patented fire hoses, now being used in Amsterdam
1690Nicolaas WitsenAaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier
1691Johannes DuijkeriusThe Life of Philopater
1691–1693Balthasar BekkerDe betoverde wereld
1692–1702Pieter RabusDe boekzaal van Europe
1695Nicolaas HeinsiusDen vermakelyken avanturier

18th century

year author title
1700anonymousDe kloekmoedige land en zee-heldin
1703Frederik van LeenhofDen hemel op aarden
1705Lukas RotgansEneas en Turnus
1705Bernard MandevilleThe Grumbling Hive, or Knaves Turn'd Honest
1707Gérard de LairesseGroot schilderboek
1708Lukas RotgansBoerekermis
1708Jan LuykenBeschouwing der wereld
1708Hendrik SmeeksBeschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes
1710Lambert ten Kate Hz.Gemeenschap tussen de Gottische spraeke en de Nederduytsche
1710anonymousNederduitse en Latynse keurdigten
1711Jakob ZeeusDe wolf in 't schaepsvel
1711Cornelis de BruynReizen over Moskovie
1714Pieter LangendijkHet wederzyds huwelyksbedrog
1714Jan LuykenGeestelyke brieven
1716–1722H.K. PootMengeldichten
1718–1721Arnold HoubrakenDe groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 parts)
1719Balthazar HuydecoperAchilles
1720Lambert BidlooPanpoëticon Batavum
1720anonymousHet groote Tafereel der dwaasheid
1720Bernard NieuwentijtHet regt gebruik der werelt beschouwingen
1723Lambert ten Kate Hz.Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake (2 parts)
1730Balthazar HuydecoperProeve van taal- en dichtkunde
1731–1735Justus van EffenDe Hollandse Spectator
1733anonymousNieuwe verhandeling vande hoofsche welgemanierdheyt
1737Jan SwammerdamBybel der natuure of historie der insecten (2 parts)
1741Herman BoerhaaveKortbondige spreuken wegens de ziektens
1742Willem van HarenLeonidas
1744Fredericus RuyschAlle de ontleed- genees- en heelkundige werken
1746anonymousDe volmaakte Hollandsche keuken-meid
1746Albertus Frese & Christiaan SchaafDe electriciteit; of Pefroen
1748anonymousDe weergalooze Amsterdamsche kiekkas
1749–1759Petrus Loosjes Azn & Jan WagenaarVaderlandsche historie
1754anonymousKarmans kermis-wensch
1756Jan Willem KalsNeerlands hooft- en wortelsonde
1763–1774VariousDe Denker (Magazine in 12 issues)
1766R.M. van Goens'Vrymoedige bedenkingen over de vergelyking der oude dichteren met de hedendaegschen'
1766Juliana Cornelia de LannoyAan mynen geest
1769Onno Zwier van HarenAgon
1769J. le Francq van BerkheyNatuurlyke historie van Holland. Eerste deel
1770Petrus CamperBerigt van den zaaklyken inhoud van twee lessen
1773anonymousHet boek der psalmen
1775anonymousOngelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer
1777–1779J.F. MartinetKatechismus der natuur (4 parts)
1778–1782Hieronymus van AlphenKleine gedigten voor kinderen
1779J.F. MartinetKleine katechismus der natuur voor kinderen
1780Willem van HogendorpKraspoekol, jegens de slaaven
1781Aagje Deken & Betje WolffEconomische liedjes
1781Martinus van MarumSchets der elektriciteit-kunde
1781J.H. SwildensVaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd
1781Joan Derk van der Capellen tot den PolAan het volk van Nederland
1781Simon StijlThe Life of Jan Punt
1782Aagje Deken & Betje WolffHistorie van mejuffrouw Sara Burgerhart
1782Willem Emmery de PerponcherOnderwijs voor kinderen
1782Jacobus BellamySongs of my youth
1783Rhijnvis FeithJulia
1784–1793Rhijnvis FeithLetters over various subjects (6 parts)
1784–1786A. Mens JanszDe Poetische Spectator
1786Marten CorverTooneel-aantekeningen
1788Johannes KinkerDe Post van den Helicon
1788Jan-Baptist Chrysostomus VerlooyVerhandeling op d'onacht der moederlyke tael in de Nederlanden
1788–1797Willem Anthonij OckerseOntwerp tot eene algemeene characterkunde (3 delen)
1789anonymousDe zingende Kees
1789–1807anonymousVolks-liedjens
1792Gerrit PaapeMijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap
1794Herman Willem DaendelsAan zyne Geldersche en Overysselsche landgenooten
1794Elisabeth Maria PostSongs of Love
1797Matthijs SiegenbeekRedevoering over het openbaar onderwijs in de Nederduitsche welsprekendheid
1798anonymousOntwerp van staatsregeling voor het Bataafsche volk

19th century

year author title
1800Hendrik van WijnHistorische en letterkundige avondstonden
1805Petrus WeilandNederduitsche spraakkunst
1806Jacob HaafnerLotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon
1809Willem BilderdijkDe kunst der poëzy
1810Jeronimo de VriesProeve eener geschiedenis der Nederduitsche dichtkunde
1818J.F. WillemsAen de Belgen. Aux Belges
1818Johannes van den BoschVerhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering, en de belangrijke voordeelen eender algemeene armen-inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het vestigen eener Landbouwende Kolonie in deszelfs Noordelijk gedeelte
1818Johannes van den BoschNederlandsche bezittingen in Azia
1819–1824J.F. WillemsVerhandeling over de Nederduytsche tael- en letterkunde
1820Lodewijk Napoleon BonaparteGeschiedkundige gedenkstukken en aanmerkingen over het bestuur van Holland (3 parts)
1821–1827P.G. Witsen GeysbeekBiographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (6 parts)
1823Isaäc da CostaBezwaren tegen den geest der eeuw
1824Willem de ClercqVerhandeling ter beandwoording der vraag welken invloed heeft vreemde, inzonderheid de Italiaansche, Spaansche, Fransche en Duitsche, gehad op de Nederlandsche taal- en letterkunde sints het begin der vijftiende eeuw tot op onze dagen?
1825Jacob Eduard de WitteFragmenten uit de roman van mijn leeven
1830–1862A.H. Hoffmann von FallerslebenHorae Belgicae
1831anonymousDe Belgische grondwet van 7 februari 1831
1832–1853Willem BilderdijkGeschiedenis des vaderlands
1832Aarnout DrostHermingard van de Eikenterpen
1834–1835Van Engelen, with van Martinet, Nomsz, P. Loosjes, Dr. Simon de Vries & HoffhamDe muzen
1835–1847G. Groen van PrinstererArchives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (Première série)
1835Jacob GeelGesprek op den Drachenfels
1836Jacob van LennepDe roos van Dekama
1837–1846J.F. WillemsBelgisch museum voor de Nederduitsche tael- en letterkunde en de geschiedenis des vaderlands
-1837VariousDe Gids (Magazine)
1838J.F. OltmansDe schaapherder
1838Hendrik ConscienceDe Leeuw van Vlaanderen
1840A.L.G. Bosboom-ToussaintHet huis Lauernesse
1842–1866Jean Baptiste DavidVaderlandsche historie (11 parts)
1842–1844VariousBraga: dichterlijke mengelingen (magazine)
1843C.E. van KoetsveldSchetsen uit de pastorij te Mastland
1845Hendrik ConscienceGeschiedenis van België
1847G. Groen van PrinstererOngeloof en revolutie
1850F.A. SnellaertSchets eener geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
1851C.W. OpzoomerDe weg der wetenschap
1851Friedrich KaiserDe geschiedenis der ontdekkingen van planeten
1852Willem Gerard BrillNederlandsche spraakleer (3 parts)
1854W.R. van HoëvellSlaven en vrijen onder de Nederlandsche wet
1857Christiaan KrammDe levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd (Biographies of Dutch and Flemish artists, sculptors, engravers, and architects)
1857W.J. HofdijkGeschiedenis der Nederlandsche letterkunde
1858–1862P.J. HarreboméeSpreekwoordenboek der Nederlandsche taal
1858Petrus WeilandKunstwoordenboek (3rd edition)
1858Cd. Busken HuetLetters over the Bible
1859W.A. HoltermanDe lucht
1859De SchoolmeesterLetters from the Schoolmaster
1860MultatuliMax Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy
1860Philippus Wilhelmus van HeusdeDe Socratische school of Wijsgeerte voor de negentiende eeuw (3rd revised edition)
1861J. WolbersGeschiedenis van Suriname
1861Jan Pieter HeijeAl de kinderliederen
1861Jan de PottreDagboek 1549-1602 (edited by B. de St. Genois)
1861–1863Isaäc da CostaComplete Works (edited by J.P. Hasebroek)
1862–1877MultatuliIdeën (7 parts)
1863J.J. CremerFabriekskinderen
1863–1913R.C. Bakhuizen van den BrinkStudiën en schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren (5 parts)
1864I.M. Calisch & N.S. CalischNieuw woordenboek der Nederlandsche taal
1865Jacob van LennepDe vermakelijke spraakkunst
1866J.J.L. ten KateDe schepping
1867–1868Jan ter Gouw & Jacob van LennepDe uithangteekens
1868–1885Cd. Busken HuetLitterarische fantasien en kritieken (26 parts)
1868Cd. Busken HuetLidewyde
1869Willem de ClercqFrom his Diary (edited by Allard Pierson)
ca. 1870Anton BergmannErnest Staas
1870Willem van HildegaersberchPoems (editors W. Bisschop & E. Verwijs)
1871–1925C.P. HooftMemoires and advice (2 parts, edited by H.A. Enno van Gelder)
1871Jan ter GouwDe volksvermaken
1872P.A.S. van Limburg BrouwerAkbar
1872Jan Rudolf ThorbeckeHistorical sketches
1872MultatuliMillioenen-studiën
1872J. van VlotenDutch baker's and children's rhymes
1872anonymousThet Oera Linda Bok (edited by J.G. Ottema)
1873Jan Hendrik WijnenChild factory workers
1874Johan WinklerAlgemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon (2 parts)
1875–1897H.P.G. QuackDe socialisten: Personen en stelsels
1875–1884Jacobus CraandijkWandelingen door Nederland met pen en potlood (7 parts)
1876–1888Constantijn Huygens jr.Journals 1673-1696 (4 parts)
1876R. van der MeulenBibliography of technical arts and sciences 1850-1875
1876J. Beckering VinckersDe onechtheid van het Oera Linda-Bôk
1876François HaverSchmidtFamily and friends
1876Gerard BildersLetters and Diary
1877Mina KrusemanMy Life
1877B.H. LulofsThe art of oral presentation or outward gentility
1877Eugène FromentinThe last great school of painting
1878–1881J.L. MotleyThe Rise of the Dutch Republic (12 parts in revised edition)
1878David Bierens de HaanBouwstoffen voor de geschiedenis der wis- en natuurkundige wetenschappen in de Nederlanden
1878J.H. van 't HoffDe verbeeldingskracht in de wetenschap
1879Alexander (prins der Nederlanden)Een vermoedelijk slotwoord
ca. 1880Hendrik ConscienceHistory of my youth
1880Christiaan Snouck HurgronjeHet Mekkaansche feest
-1881VariousTijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde (Magazine)
1882–1890Taco H. de BeerOnze volkstaal
1882Heike Kamerlingh OnnesThe value of quantitative research in Physics
1882Albrecht RodenbachGudrun
1882A.W. EngelenUit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte
1882-84Cd. Busken HuetHet land van Rembrand (The land of Rembrandt)
1882Onno Harmensz Sytstra & Pieter Jelles TroelstraIt jonge Fryslân
1883–1885, 1928Jan Izaak van Doorninck & A. de KempenaerPseudonyms and Anonymous Dutch and Flemish writers identified (3 parts)
1885–1943VariousDe Nieuwe Gids (Magazine)
1885Frederik van EedenGrassprietjes (published under the pseudonym Cornelis Paradijs)
1885Willem EinthovenStereoscopie door kleurverschil
1886Willem Kloos & Albert VerweyDe onbevoegdheid der Hollandsche literaire kritiek
1887P.A. DaumGoena-goena
1887Lodewijk van DeysselA Love
1887anonymousThe labor census of 1887
1887B.J. StokvisNationaliteit en natuurwetenschap
1887S.E.W. Roorda van EysingaUit het leven van Koning Gorilla
1888–1891F. Jos. van den Branden & J.G. FrederiksBiographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (Biographical dictionary of North and South Netherlandish Literature)
1888Jac. SchoondermarkTreatment of constipation with electricity
1888–1950Christiaan HuygensComplete Works (22 parts)
1889Herman GorterMei (Poem)
1889F.A. StoettMiddle Dutch Speech and Syntax
1890C.A. Verrijn StuartRicardo en Marx
1891C.J. KievietFrom the Life of Dik Trom
1891Louise StratenusDe opvoeding der vrouw
1892Georges RodenbachBruges-la-Morte
1892Frans CoenenBoredom
1892C.J. KievietFulco de minstreel
1892–1896C.H. den HertogDutch Speech
1893Pim MulierWinter sport
1893–1903H.J.A.M. SchaepmanMenschen en boeken: verspreide opstellen (5 parts)
1893–1901VariousVan Nu en Straks (Magazine)
1894Marcellus EmantsEen nagelaten bekentenis
1894anonymousMiddle Dutch medical prescriptions and treatments
1895Émile VerhaerenPoems
1896Charles de CosterThe Legend of Uilenspiegel (translation by R. Delbecq)
1897Justus van MaurikIndrukken van een 'Tòtòk'
1897–1899H.T. ColenbranderDe patriottentijd (3 parts, about the Dutch Patriots)
1897Eli Heimans & Jac. P. ThijsseHei en dennen
1897Hans BontemantelThe Government of Amsterdam
1897Cécile de Jong van Beek en DonkHilda van Suylenburg
1898Tobias Michael Carel AsserInstitut de Droit International: session de La Haye
1898Christiaan EijkmanOver gezondheid en ziekte in heete gewesten
1898–1909Geryt Potter van der LooJohan Froissart's Cronyke van Vlaenderen (edited by N. de Pauw)
1899Robert FruinTen years from the Eighty Years' War

20th century (up to 1930s)

year author title
1899Abraham KuyperHet calvinisme. Zes Stone-lezingen
1900Bernard CanterTwee weken bedelaar
1900Top NaeffSchool-idyllen
1900Herman HeijermansOp hoop van zegen
1900Louis CouperusDe stille kracht
1901J. te WinkelHistory of the Dutch language
1901H.A. LorentzVisible and Invisible motion
1902Betsy PerkJacques Perk
1902Johann Bernard KrierDe wellevendheid (Dutch edition by A.F. Diepen)
1902Henriette Roland Holst-van der SchalkCapital and Labor in the Netherlands
1902Hugo de Vries Theorie en ervaring op het gebied der afstammingsleer
1903August De WinneDoor arm Vlaanderen
1903Guido GezelleDichtwerken
1904Jac. P. ThijsseHet vogeljaar
1904Jacob Israël de HaanPijpelijntjes
1904C.C. van de GraftMiddle Dutch history songs
1904Aagje Deken & Betje WolffLetters by Betje Wolff & Aagtje Deken (edited by Joh. Dyserinck)
1904Gustaaf VermeerschDe last
1905Jacob Israël de HaanOpen brief aan P.L. Tak
1905Margo Scharten-AntinkSprotje
1906–1909Paul FredericqSchets eener geschiedenis der Vlaamsche Beweging
1906Louis CouperusVan oude menschen, die voorbijgaan…
1906Nico van SuchtelenQuia absurdum
1907–1995VariousDe Nieuwe Taalgids (Magazine)
1908–1909André de Ridder & Herman RobbersOur writers sketched in their life and works (2 parts)
1908K. de Boer & J. VeldkampKun je nog zingen
1909Anna de Savornin LohmanMemoires
1909Eli Heimans, Hein Willems Heinsius and Jac. P. ThijsseIllustrated Flora of the Netherlands
1909J.D. van der WaalsOver de vraag naar de meest fundamenteele wetten der natuur
1909G.J.P.J. BollandZuivere rede en hare werkelijkheid
1910Ferdinand Domela NieuwenhuisFrom Christian to Anarchist
1911–1917Constantijn HuygensLetters (edited by J.A. Worp in 6 parts)
1911–1937P.J. Blok & P.C. MolhuysenNew Dutch Biographical Dictionary (10 parts)
1911Geerten GossaertExperiments
1912M.J. BrusseHet rosse leven en sterven van de Zandstraat
1913H.P.G. QuackMemories from the life of Mr. H.P.G. Quack 1834-1913
1914–1917Herman Daniël Benjamins & Joh. F. SnellemanEncyclopaedia of Nederlandsch West-Indië
1914K.H. RoessinghThe Modern Theology in the Netherlands
1914D.A. StrackeArm Vlaanderen (Poor Flanders)
1914Vincent van GoghLetters to his brother (3 parts, edited by J. van Gogh-Bonger)
1914–1918Virginie LovelingIn oorlogsnood (War diary)
1915Jos. SchrijnenNederlandsche volkskunde (2 parts)
ca. 1915D. TurkenburgTurkenburg's handbook for growing vegetables in the wild
1915Frits ZernikeDe mechanica der kleinste deeltjes
1915–1916Stijn StreuvelsIn oorlogstijd (War diary)
1915J.B. SchuilDe A.F.C.-ers
1915Herman GorterHet imperialisme
1915Gerardus HeymansHet psychisch monisme
1915M.H.J. SchoenmaekersHet nieuwe wereldbeeld
1915VariousGids voor iedereen (Magazine)
1916Albert VerweyHolland en de oorlog
1916–1917Jan LigthartVerspreide opstellen
1916René de ClercqDe noodhoorn
1916Felix TimmermansPallieter
1916Johanna BreevoortStomme zonden
1917Daan BoensVan glorie en lijden
1917H.J.E. Endepols & Jac. van GinnekenDe regenboogkleuren van Nederlands taal
1917–1932VariousDe Stijl (Magazine)
1918J.A. WorpEen onwaerdeerlycke vrouw (Letters and verses to and from Maria Tesselschade)
1918August van CauwelaertLiederen van droom en daad
1919W.G. van de HulstPeerke en z'n kameraden
1919Johan HuizingaHerfsttij der Middeleeuwen
1920Wies MoensLetters from prison
1920Filip de Pillecyn & Jozef SimonsOnder den hiel
1920Ernest ClaesDe Witte
1920J.A. WorpHistory of the Amsterdam schouwburg 1496-1772
1920Constant van WessemDe muzikale reis
1922–1927J. te WinkelDe ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (7 parts)
1922Jac. van GinnekenDe roman van een kleuter
1922Ferdinand Domela NieuwenhuisHandboek van den vrijdenker
1923Pieter ZeemanMetingen in een spektroskopisch laboratorium en de bouw der atomen
1923Johan FabriciusDe Scheepsjongens van Bontekoe
1923J. VerdamUit de geschiedenis der Nederlandsche taal (4th edition)
1923Chr. van AbkoudeKruimeltje (later made into the film Little Crumb)
1923Jozef SimonsEer Vlaanderen vergaat
1923–1925F.A. StoettDutch proverbs and sayings (4th edition)
1923André JollesBezieling en vorm
1923–1924P.J. BlokHistory of the Dutch people (4 parts, 3rd revised edition)
1924Aletta JacobsMemoires of Dr. Aletta H. Jacobs
1924Johan HuizingaErasmus
1925Jo van Ammers-KüllerDe opstandigen
1925Reinier van Genderen StortKleine Inez
1925Carry van BruggenHedendaagsch fetischisme
1925–1928A.M. de JongMerijntje Gijzen's jeugd
1925I.J. BrugmansDe arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw (1813-1870)
1926Th.H. van de VeldeHet volkomen huwelijk
1926Johanna GreidanusBeginselen en ontwikkeling van de interpunctie
1927–1931Pieter Jelles TroelstraGedenkschriften
1927G.G. KloekeDe Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten
1927–1937Joost van den VondelComplete Works (10 parts, WB-edition)
1927Leonard RoggeveenDe ongeloofelijke avonturen van Bram Vingerling
ca. 1928anonymousOfficieele gids voor de Olympische Spelen ter viering van de IXe Olympiade
1928–2001Hugo de GrootLetters (17 parts)
1929Willem PijperDe quintencirkel
1929Amaat BurssensEen Vlaming op reis door Kongo
1929Matthijs VermeulenKlankbord
1929Joris van den BerghTe midden der kampioenen
1930–1933Maurits BasseDe Vlaamsche Beweging van 1905 tot 1930
ca. 1930anonymousHandboek van den soldaat (KAJ Brussel)
1930Ina Boudier-BakkerDe klop op de deur
1930J. SlauerhoffSchuim en asch
1931Madelon Szekely-LulofsRubber
1931C. Elsbach, H.T. de Graaf, H.J. Jordan, K.F. Proost & G.H. van SendenEncyclopaedisch handboek van het moderne denken (2 parts)
1931Albert HelmanDe stille plantage
1932–1933VariousLinks richten
1932Theo ThijssenHet taaie ongerief
1932–1935VariousFORUM Maandschrift voor Letteren en Kunst
1932Alexander CohenIn opstand
1932–1934J.G.M. MoormannDe geheimtalen
1932E.P.F. MorlionFilmkunst (special edition Dietsche Warande en Belfort)
1932Jan EngelmanTuin van Eros
1933Maurits DekkerRoodboek
1933Arthur van SchendelDe waterman
1933Maurits SabbeBrabant in 't verweer
1933Willem ElsschotKaas (Cheese)
1933Albert HelmanTalking film
1933E. du PerronHours with Dirk Coster
1934Wilhelmina Hendrika de Groot en Fréderique Mathilde StollRecipes of the Huishoud school on the Laan van Meerdervoort in The Hague
1934Antoon CoolenVillage on the river
1934Julius RöntgenLetters
1934Willem de SitterKosmos
1934Franz de BackerLonginus
1934Jan Romein & Annie Romein-VerschoorDe lage landen bij de zee
1935–1936Herman DooyeweerdDe wijsbegeerte der wetsidee
1935Anne de VriesBartje
1935Max Euwe & Albert LoonOom Jan leert zijn neefje schaken
1935Jacob Bicker RayeHet dagboek van Jacob Bicker Raye 1732-1772 (edited by F. Beijerinck & M.G. de Boer)
1935Johannes Nowee & Paulus Nowee Arendsoog

For the rest of the 20th century and works from the 21st century, see the second half of the list.

See also

References

This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.