Proto-Indo-Iranian language

Proto-Indo-Iranian or Proto-Indo-Iranic[1] is the reconstructed proto-language of the Indo-Iranian/Indo-Iranic branch of Indo-European. Its speakers, the hypothetical Proto-Indo-Iranians, are assumed to have lived in the late 3rd millennium BC, and are often connected with the Sintashta culture and the early Andronovo archaeological horizon.

Proto-Indo-Iranian was a Satem language, likely removed less than a millennium from the late Proto-Indo-European language, its ancestor, and in turn removed less than a millennium from the Vedic Sanskrit of the Rigveda, its descendant. It is the ancestor of the Indo-Aryan languages, the Iranian languages, and the Nuristani languages.

Descriptive phonology

Proto-Indo-Iranian consonant segments
Labial Coronal Palatal Velar Laryngeal
dental/

alveolar

post-

alveolar

first second
Plosive

voiceless

*p *t *ĉ *č *k  
voiced *b *d *ĵ *ǰ *g  
aspirated * * *ĵʰ *ǰʰ *  
Fricative

voiceless

*s *š *H
voiced (*z) (*ž)  
Nasal *m *n  
Liquid *l *r *r̥  
Semivowel *y *w  
PII vowel segments
High *i          *u 
Low     *a     

In addition to the vowels, *H, and *r̥ could function as the syllabic core.

Two palatal series

Proto-Indo-Iranian is hypothesized to contain two series of stops or affricates in the palatal to postalveolar region.[2] The phonetic nature of this contrast is not clear, and hence they are usually referred to as the "primary"/"first" series (*ĉ *ĵ *ĵʰ, continuing Proto-Indo-European palatovelar *ḱ *ǵ *ǵʰ) and the "second(ary)" series (*č *ǰ *ǰʰ, continuing Proto-Indo-European plain and labialized velars *k⁽ʷ⁾ *g⁽ʷ⁾ *gʰ⁽ʷ⁾ in palatalizing contexts). The following table shows the most common reflexes of the two series (Proto-Iranian is the hypothetical ancestor to the Iranian languages, including Avestan and Old Persian):[3][4]

PII Sanskrit Proto-Iranian Avestan Old Persian Nuristani
ś ([ɕ]) *ts s θ ċ ([ts]) / š
j ([ɟ]) *dz z d j ([dz]) / z
*ĵʰ h ([ɦ])
c č č č
j ([ɟ]) ǰ ǰ ǰ / ž
*ǰʰ h ([ɦ])

Laryngeal

Proto-Indo-European is usually hypothesized to have had three to four laryngeal consonants, each of which could occur in either syllabic or non-syllabic position. In Proto-Indo-Iranian, the laryngeals merged as one phoneme /*H/. Beekes suggests that some instances of this /*H/ survived into Avestan as unwritten glottal stops.[5]

Accent

Like Proto-Indo-European and Vedic Sanskrit (and also Avestan, though it was not written down[6]), Proto-Indo-Iranian had a pitch accent, indicated by an acute accent over the accented vowel.

Historical phonology

The most distinctive phonological change separating Proto-Indo-Iranian from Proto-Indo-European is the collapse of the ablauting vowels *e, *o, *a into a single vowel, Proto-Indo-Iranian *a (but see Brugmann's law). Grassmann's law, Bartholomae's law, and the Ruki sound law were also complete in Proto-Indo-Iranian.

A fuller list of some of the hypothesized sound changes from Proto-Indo-European to Proto-Indo-Iranian follows:

PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*k̂m̥tóm *ĉatám śatám satəm centum "hundred"
*ĝónu *ĵā́nu jā́nu zānu genū "knee"
*ĝʰéi-mn̥ *ĵʰimá- himá- zima- hiems "winter" / "snow"
*kʷó- *ká- ká- quis "who?, what?"
*gʷou- *gau- go gau- bōs, bov- "cow"
*gʷʰormó- *gʰarmá- gharmá- garəma- formus "warmth, heat"
PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*wĺ̥kʷo- *wŕ̥ka- *vŕ̥ka- vəhrka- lupus "wolf"
PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*k̂m̥tóm *ĉatám śatám satəm centum "hundred"
*mn̥tó- *matá matá- mēns, ment- "thinking"
PIE PII Sanskrit Avestan
*ubʰto- *ubdʰa- ubdaēna "woven" / "made of woven material"
*urdʰto- *urdzdʰa- vr̥ddʰá- vrzda- "complete/mature"
*augʰ-tá- *augdʰá- *óhate *augda "he said"
PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*wers- *warš- varṣman- verrūca "summit"
*pr̥sto- *pr̥šta- pr̥ṣṭhá- paršta "back" / "backbone"
*ǵeus- *ĵauš- joṣati zaošō gustus "taste"
*kʷsep- *kšap- (< *ksep) kṣāp xšap "darkness"
*wis- *wiš- viṣa- viša- vīrus "poison"
*nisdo- *nižda- nīḍa- nīdus "nest"
PIE pre-PII PII Sanskrit Avestan Latin
*h₂ok̂tṓ *oĉtṓ *aštā́ aṣṭaú ašta octō "eight"
*h₃mr̥ĝt- *mr̥ĵd- *mr̥žd- mr̥ḍīká- mərəžḍīka "wiped away" / "pardon"
*uĝʰtó- *uĵʰtó- *uždʰá- ūḍhá- vectus "carried"
PIE pre-PII PII Sanskrit Avestan Latin
*h₂ék̂s- *áĉs- *ášš- ákṣa- aši- axis "shoulder" / "axle"
PIE pre-PII PII Sanskrit Avestan Latin
*kʷe *ke *ča ca ča -que "and"
*gʷíh₃weti *gíh₃weti *ǰī́wati jī́vati jvaiti vīvit "lives"
*gʷʰénti *gʰénti *ǰʰánti hánti jainti fendit "slays"
PIE pre-PII PII Sanskrit Avestan Latin
*deh₃tór-m *deh₃tṓr-m *dātā́ram dātā́ram dātāram datōrem "giver" (acc. sg.)
PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*kʷe *ča (< *če) ca ča -que "and"
*gʷʰormó- *gʰarmá- gharmá- garəma- formus "heat"
*bʰréh₂tēr *bʰrā́tār bhrā́tā brātā frāter "brother"
*wōkʷs *wākš vāk vāxš vōx "voice"
PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*ph₂trei *pitrai pitre piθrai patrī "father" (dative singular)
 • Following a consonant and word-final
PIE PII Sanskrit Avestan
*-medʰh₂ *-madʰi -mahi -madi (1st person plural middle ending)
PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*ph₂tér *pHtā́ pitā́ ptā pater "father" (nominative singular)
PIE PII Sanskrit Avestan
*bʰeh₂g- *bʰag- ( < *bʰaHg- ) bʰag- baxša "distribute"

Subsequent sound changes

Among the sound changes from Proto-Indo-Iranian to Indo-Aryan is the loss of the voiced sibilant *z, among those to Iranian is the de-aspiration of the PIE voiced aspirates.

Proto-Indo-European and Indo-Iranian Phonological Correspondences[17]
PIE OInd/VS Av PIE OInd/VS Av
*p > p p *ph̥₂tḗr "father" pitā́ "father" pitar- "father"
*b > b b *bél- "strong" bálam "strength"
*bʰ > bh b *réh₂tēr "brother" bhrā́tār- "brother" brātar- "brother
*t > t t *tuHóm "thou" tuvám "thou" tvəm "thou"
*d > d d *dóru "wood" dā́ru "wood" dāru- "wood"
*dʰ > dh d *oHnéh₂- "grain" dhānā́- "grain" dāna- "grain"
*ḱ > ś s * "ten" śa "ten" dasa "ten"
> j z *ǵónu "knee" jā́nu "knee" zānu- "knee"
*ǵʰ > h z *ǵʰimós "cold" himá- "cold, frost" zəmaka- "winterstorm"
*k > k ~ c x ~ č *kruh₂rós "bloody" krūrá- "bloody" xrūra- "bloody"
*ket "may he run" tačat̰ "may he run"
*g > g ~ j g ~ ǰ *h₂éuges- "strength" ójas- "strength" aoǰah "strength"
*h₂ugrós "strong" ugrá- "strong" ugra- "strong"
*gʰ > gh ~ h g ~ ǰ *dl̥Hós "long" dīrghá- "long" darəga- "long"
*dleHistos "longest" draǰišta- "longest"
*kʷ > k ~ c k ~ č *ós "who" káḥ "who" kō "who"
*e "and" ca "and" ́ča "and"
*gʷ > g ~ j g ~ ǰ *ou- "cow" gav- "cow" gau- "cow"
*ih₃wós "alive" jīvá- "alive" OPer: ǰīva- "living"
*gʷʰ > gh ~ h g ~ ǰ *gʷʰnénti "strike" (pl.) ghnánti "strike" (pl.)
*gʷʰénti "strikes" hánti "strikes" ǰainti "strikes"
*s > s s ~ h *septm̥ "seven" saptá "seven" hapta "seven"
*h₁ésti "is" ásti "is" asti "is"
*y > y y *yugóm "yoke" yugam "yoke" yuga- "yoke"
*w > v v *wéǵʰeti "drives, rides" váhati "drives" vazaiti "travels"
*m > m m *méh₂tēr "mother" mātár- "mother" mātar- "mother"
*n > n n *nós "us" nas "us" nō "us"
*l > l ~ r r *kʷeleti "moves" carati "moves" caraiti "moves"
*r > r r *réh₂tēr "brother" bhrā́tār- "brother" brātar- "brother
*n̥ > a a *- "un-" a- "un-" a- "un-"
*m̥ > a a *tóm "hundred" śatám "hundred" satəm "hundred"
*l̥ > ərər *wĺ̥kʷos "wolf" vŕ̥ka- "wolf" vəhrka- "wolf"
*r̥ > ərər *ŕ̥d- "heart" hŕ̥d- "heart" zərəd- "heart"
*i > i i *linékʷti "leaves" riṇákti "leaves" irinaxti "releases"
*e > a a *déḱm̥ "ten" dáśa "ten" dasa "ten"
> ā ā *h₂nr "man" nā "man" nā "man"
*a > a a *h₂éǵeti "drives" ájati "drives" azaiti "drives"
> ā ā *méh₂tēr "mother" mātā́ "mother" mātar- "mother"
*o > a ~ ā a ~ ā *ǵómbʰos "tooth, peg" jā́mbha- "tooth, tusk"
*ǵónu "knee" jānu "knee" zānu- "knee"
> ā ā *oHnéh₂- "grain" dhānā́- "grain" dāna- "grain"
*u > u u *yugóm "yoke" yugám "yoke" yuga- "yoke"
> ū ū *mū́s "mouse" mū́ṣ- "mouse" NPer mūs "mouse"
*h₁ > *h₁ésti "is" ásti "is" asti "is"
*h₂ > *h₂ŕ̥tḱos "bear" ŕ̥kṣa- "bear" arəša- "bear"
*h₃ > *h₃ókʷs(i) "eye" ákṣi "eye" aši "eye"
*h₄ > *h₄órǵʰis "testicle" ərəzi- "testicle"
Proto-Indo-Iranian Old Iranian (OP, Av)Old Indic/Vedic Sanskrit
*aĉwa- ("horse") Av, OP aspa aśva
*bʰag- OP baj- (bāji; "tribute") bhag- (bhaga)
*bʰrātr- ("brother") OP brātar bhrātr̥
*bʰūmī ("earth", "land")OP būmi bhūmī
*martya ("mortal, "man")OP martya martya
*māsa ("moon") OP māha māsa
*wāsara ("early") OP vāhara ("spring") vāsara ("morning")
*r̥ta ("truth") Av aša, OP arta r̥ta
*draugʰ- ("falsehood") Av druj, OP draug- druh-
*sauma "pressed (juice)"Av haoma soma

See also

References

 1. The Global Prehistory of Human Migration by Peter Bellwood, Immanuel Ness
 2. Burrow, pp. 78-79
 3. Ramat, Anna Giacalone (1998). The Indo-European Languages (illustrated ed.). London ; New York: Routledge,. p. 134. ISBN 0-415-06449-X.
 4. Cardona, George; Dhanesh Jain (2003). The Indo-Aryan Languages. London ; New York: Routledge. p. 24. ISBN 0-7007-1130-9.
 5. Beekes (1988), p. 50
 6. Beekes, p. 55
 7. Burrow, pp. 74-75
 8. 1 2 3 Fortson, p. 182
 9. 1 2 Fortson, p. 181
 10. Burrow, p. 91
 11. Burrow, pp. 92-94
 12. Fortson, p. 183
 13. Beekes, pp, 85-86
 14. Lubotsky, p. 53
 15. get ref
 16. Beekes, pp. 88-89
 17. "Indo-Iranian Languages." Encyclopedia of Indo-European Culture. Ed. J.P. Mallory and D.Q. Adams. Chicago: Fitzroy Dearborn, 1997. pp. 305.

Bibliography


This article is issued from Wikipedia - version of the 11/12/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.